0317-681010 sales@treshold.nl

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN & RELEVANTE MODULES Jeroen Verhoeven 2011-2013 Inhoud Inleiding.
4 Module Algemeen.
5 Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden.
5 Aanbiedingen.
5 Prijs en betaling.
5 Vertrouwelijkheid en overname personeel
6 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging.
6 Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en opschorting.
7 Risico.
7 Rechten van intellectuele eigendom.
7 Medewerkingsverplichtingen.
8 Leveringstermijnen.
9 Ontbinding en opzegging van de overeenkomst
9 Aansprakelijkheid van leverancier
9 Overmacht
10 Overdracht van rechten en verplichtingen.
11 Toepasselijk recht en geschillen.
11 Module 1 Licentie voor programmatuur.
12 Toepasselijkheid.
12 Gebruiksrecht
12 Gebruiksbeperkingen.
12 Aflevering en installatie.
13 Acceptatietest en acceptatie.
13 Duur van de overeenkomst
14 Gebruiksrechtvergoeding.
14 Modificeren van de programmatuur
15 Garantie.
15 Vertrouwelijkheid.
15 Onderhoudsovereenkomst
15 Programmatuur van toeleveranciers.
15 Module 2 Ontwikkeling van programmatuur.
16 Toepasselijkheid.
16 Ontwikkeling van programmatuur
16 Aflevering en installatie.
17 Acceptatietest en acceptatie.
17 Gebruiksrecht
18 Gebruiksbeperkingen.
18 Duur van de overeenkomst
19 Vergoeding voor ontwikkelwerkzaamheden.
19 Garantie.
19 Vertrouwelijkheid.
20 Module 3 Onderhoud van programmatuur.
21 Toepasselijkheid.
21 Dienstverlening.
21 Uitvoering dienstverlening.
21 Nieuwe versies van de programmatuur
22 Service Level Agreement
22 Duur
22 Betaling.
23 Uitsluitingen.
23 Module 4 Application service provision, software as a service en computerservice.
24 Toepasselijkheid.
24 Dienstverlening.
24 Uitvoering dienstverlening.
25 Service Level Agreement

25 Duur
25 Betaling.
25 Garantie.
25 Verwerking persoonsgegevens.
26 Module 5 Ontwikkeling en onderhoud van een website.
28 Toepasselijkheid.
28 Specificaties van website.
28 Ontwikkeling van website.
28 Aflevering en installatie.
29 Acceptatietest en acceptatie.
29 Gebruiksrecht
30 Onderhoud en beheer
30 Duur van de terbeschikkingstelling en onderhoud.
30 Vergoeding.
31 Garantie.
31 Aansprakelijkheid.
31 Module 6 Webhosting.
32 Toepasselijkheid.
32 De hostingdiensten.
32 Uitvoering dienstverlening.
33 Service Level Agreement
33 Duur en verhuizing van website.
34 Betaling.
34 Garantie.
34 Verwerking persoonsgegevens.
34 Module 9 Advisering, consultancy en projectmanagement.
35 Toepasselijkheid.
35 Dienstverlening.
35 Rapportage.
35 Betaling.
36 Module 10 Overige diensten.
37 Toepasselijkheid.
37 Dienstverlening.
37 Uitvoering dienstverlening.
38 Service Level Management
38 Rapportage.
38 Duur
39 Betaling.
39 Module 14 Toegang tot internet.
40 Toepasselijkheid.
40 Diensten.
40 Domeinnamen.
40 Faciliteiten, IP-adressen en andere codes.
41 Misbruik van internet
41 Storingen.
41 Duur
41 Betaling.
41 Garantie.
41 Module 16 Financiering en leasing van ICT.
42 Toepasselijkheid.
42 Financiering.
42 Betaling.
42 Bescherming rechten van (intellectuele) eigendom.
42 Koopoptie.
43 Beëindiging en gevolgen.
43 Retournering.
43 Aanvullende diensten en bijkomende kosten.

ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de onderhavige module Algemeen en de vol- gende afzonderlijke specifieke modules: Licentie voor programmatuur Ontwikkeling van programmatuur Onderhoud van programmatuur Application Service Provision, Software as a Service en Computerservice Ontwikkeling en onderhoud van een website Webhosting Detacheringsdiensten Opleidingen en trainingen Advisering, consultancy en projectmanage- Ment 10. Overige diensten 11. Verkoop van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken 12. Verhuur van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur 13. Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur 14. Toegang tot internet 15. Telecommunicatiediensten 16. Financiering en leasing van ICT. Deze module Algemeen van de ICT~Office Voorwaarden is van toepassing op alle aanbie- dingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan cliënt levert. Tevens zijn van toepassing de speci- fieke module of modules van de ICT~Office Voorwaarden die tussen leverancier en cliënt zijn overeengekomen. Indien deze module Algemeen van de ICT~Office Voorwaarden op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar is met het bepaalde in de tussen leverancier en cliënt overeengekomen specifieke module of modules van de ICT~Office Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende specifieke module of modules. Daar waar in de ICT~Office Voorwaarden de term ‘algemene voorwaarden’ wordt gebruikt, wordt daaronder verstaan de bepalingen van deze module Algemeen in combinatie met de bepalingen van één of meer overeengekomen specifieke modules van de ICT~Office Voorwaarden. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voor- waarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zul- len de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Leverancier en cliënt zullen in dat geval in over- leg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalin- gen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. Aanbiedingen Alle aanbiedingen en andere uitingen van leve- rancier zijn vrijblijvend, tenzij door leverancier schriftelijk anders is aangegeven. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier verstrekte gegevens waarop leverancier zijn aanbieding baseert. Cliënt betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van leverancier dient te voldoen, juist en vol- ledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisa- tiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor leverancier niet bindend, behoudens indien door leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld. Prijs en betaling Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient cliënt alle betalingen in euro’s te voldoen. Alle door leverancier afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij leverancier schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door leverancier afge- geven voorcalculatie of begroting kunnen door cliënt nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door cliënt aan leverancier ken- baar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door leverancier te verrichten pres- taties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is leverancier gehouden cliënt te informeren bij dreigende overschrijding van een door leverancier afgege- ven voorcalculatie of begroting. Indien cliënt bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 4.1 4.2 overeenkomst verschuldigde bedragen te vol- doen. Ter zake de door leverancier verrichte presta- ties en de daarvoor door cliënt verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van leverancier volledig bewijs op, onverminderd het recht van cliënt tot het leveren van tegenbewijs. Indien sprake is van een periodieke betalings- verplichting van cliënt, geldt dat leverancier gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aan- passing, is cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schrif- telijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Cliënt komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen over- eengekomen index of andere maatstaf. Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop leverancier de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan cliënt in reke- ning brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door cliënt betaald volgens de overeen- gekomen dan wel op de factuur vermelde beta- lingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal cliënt binnen een door leverancier te bepalen termijn na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van ver- schuldigde bedragen. Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit han- den geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buiten- gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Vertrouwelijkheid en overname personeel Cliënt en leverancier dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwe- lijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid. Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbon- den. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging Indien leverancier dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal cliënt leve- rancier desgevraagd onverwijld schriftelijk infor- meren over de wijze waarop cliënt uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wet- geving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door cliënt wordt gehouden of waarvoor cliënt op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toe- gerekend moeten worden. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door leverancier verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij cliënt. Cliënt staat er jegens leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwer- king van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Cliënt vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. Indien leverancier op grond van de overeen- komst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Leverancier staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de over- eenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van com- puter-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is leverancier gerechtigd cliënt toegangs- of identi- ficatiecodes toe te wijzen. Leverancier is gerech- tigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Cliënt behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde perso- neelsleden kenbaar. Leverancier is nimmer aan- sprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van leveran- cier. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en opschorting Alle aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die cliënt aan leverancier op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan leverancier zijn voldaan. Een cliënt die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien cliënt (mede) uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt cliënt die zaak slechts voor leverancier en houdt cliënt de nieuw gevormde zaak voor leverancier totdat cliënt alle op grond van de overeenkomst ver- schuldigde bedragen heeft voldaan; leverancier blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door cliënt eigenaar van de nieuw gevormde zaak. De goederenrechtelijke gevolgen van het eigen- domsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor leverancier gunstigere bepalingen bevat. Rechten, waaronder mede begrepen gebruiks- rechten, worden in voorkomend geval aan cliënt verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat cliënt alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen vol- ledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van cliënt zijn overeenge- komen, komt aan cliënt het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt. Leverancier kan de in het kader van de over- eenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, docu- menten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat cliënt alle aan leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan. Risico Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op cliënt op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of een hulppersoon van cliënt zijn gebracht. Voor 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 zover deze objecten in de feitelijke beschik- kingsmacht van leverancier of hulppersonen van leverancier zijn, draagt leverancier het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging. Rechten van intellectuele eigendom Indien leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor cliënt ontwikkelde program- matuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op cliënt, tast dit het recht of de mogelijkheid van leverancier niet aan om de aan die ontwikkeling ten grond- slag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, stan- daarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor der- den. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van leve- rancier aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van cli- ent zijn of worden gedaan. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan cliënt ter beschikking gestelde programma- tuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uit- sluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voor- waarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar. Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, han- delsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, data- bestanden, apparatuur of materialen te verwij- deren of te wijzigen. Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het leverancier toegestaan technische voorzienin- gen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is cliënt nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen. 8.5 8.6 9. 9.1 Leverancier vrijwaart cliënt tegen elke rechts- vordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door leverancier zelf ontwik- kelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat cliënt leveran- cier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het tref- fen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan leverancier. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door cliënt ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan leverancier ter beschikking gestelde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die cliënt zonder schriftelijke toe- stemming van leverancier in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onher- roepelijk vaststaat dat de door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, data- bestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebeho- rend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal leverancier, indien mogelijk, zorg dragen dat cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, web- sites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verder- gaande vrijwaringsverplichting van leverancier is uitgesloten. Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateri- aal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyper- links etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Cliënt vrijwaart leveran- cier tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installe- ren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde. Medewerkingsverplichtingen Partijen erkennen dat het welslagen van werk- zaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhan- kelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door leverancier moge- lijk te maken zal cliënt leverancier steeds tijdig 9.2 9.3 9.4 9.5 alle door leverancier nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien cliënt in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodza- kelijke kennis, deskundigheid en ervaring. Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door leverancier te ver- lenen diensten. Cliënt zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen. Indien cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst door leverancier nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, appa- ratuur, programmatuur, materialen of medewer- kers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van leverancier stelt of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn ver- plichtingen voldoet, heeft leverancier het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft leve- rancier tevens het recht om de daardoor ont- stane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onvermin- derd het recht van leverancier tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht. Ingeval medewerkers van leverancier op locatie van cliënt werkzaamheden verrichten, draagt cliënt kosteloos zorg voor de door die mede- werkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeids- omstandigheden. Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, waaronder mede- werkers van leverancier, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van cliënt of van onveilige situaties in diens organi- satie. Cliënt zal de binnen zijn organisatie gel- dende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door leverancier ingezette medewerkers kenbaar maken. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van leverancier staan. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen 10. 10.1 10.2 11. 11.1 of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij cliënt bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloos- heid van de bedrijfsleiding van leverancier. Leveringstermijnen Alle door leverancier genoemde of overeenge- komen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de leverancier niet en heb- ben steeds slechts een indicatief karakter. Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (ople- ver)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandig- heden die zich na het aangaan van de overeen- komst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen leverancier en cliënt in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de ver- dere planning te bespreken. De enkele overschrijding van een door leveran- cier genoemde of tussen partijen overeenge- komen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt leverancier niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn over- eengekomen – komt leverancier wegens tijds- overschrijding eerst in verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebre- kestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. Ontbinding en opzegging van de overeen- komst Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebreke- stelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van cliënt en alle andere 11.2 11.3 11.4 11.5 12. 12.1 verplichtingen tot medewerking door de cliënt of een door de cliënt in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de over- eenkomst. Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 11.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ont- vangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliënt bewijst dat leverancier ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaal- de onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Cliënt is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onder- neming van cliënt wijzigt. Leverancier is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schade- vergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege. Aansprakelijkheid van leverancier De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met cliënt overeengekomen garantie- verplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs

12.2 12.3 12.4 12.5 (excl. BTW). Deze beperking van aansprakelijk- heid is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 8.5 van deze module Algemeen bedoelde vrijwaringsverplichting van leverancier. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijk- heid van leverancier voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro). De aansprakelijkheid van leverancier voor scha- de door dood, lichamelijk letsel of wegens mate- riële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro). De aansprakelijkheid van leverancier voor indi- recte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uit- gesloten de aansprakelijkheid van leverancier wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. De uitsluitingen en beperkingen van de aanspra- kelijkheid van leverancier, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 12, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aan- sprakelijkheid van leverancier uit hoofde van deze module Algemeen en de overige overeen- gekomen modules van deze algemene voorwaar- den geheel onverlet. De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uit- sluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfs- leiding van leverancier. Tenzij nakoming door de leverancier blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien cliënt leverancier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en leverancier ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat leveran- cier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan 12.8 12.9 12.10 13. 13.1 13.2 schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vor- dering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering. Partijen erkennen dat het actief en constructief deelnemen aan een ICT-Mediation een rede- lijke en passende maatregel is om dreigende schade te voorkomen of te beperken indien deze dreigende schade verband houdt met het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige contractuele verplichting door leverancier. Cliënt verplicht zich om die reden op eerste schriftelijk verzoek van leverancier onverwijld actief, constructief en onvoorwaardelijk deel te nemen aan een ICT-Mediation overeenkomstig het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag (zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu). Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan een derde is gele- verd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die appara- tuur, programmatuur of andere materialen. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijk- heid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)perso- nen waarvan leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. Overmacht Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantie- verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveran- ciers van leverancier, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan leverancier zijn voorgeschre- ven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waar- van het gebruik door cliënt aan leverancier is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefacilitei- ten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) sta- king, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer perso- neelsleden. Indien een overmachtsituatie langer dan negen- tig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhou- ding afgerekend, zonder dat partijen elkaar ove- rigens iets verschuldigd zullen zijn. 14. 14.1 14.2 14.3 15. 15.1 15.2 16. 16.1 16.2 16.3 Wijziging en meerwerk Indien leverancier op verzoek of met vooraf- gaande instemming van cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier. Leverancier is nimmer verplicht aan een derge- lijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeen- komst wordt gesloten. Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeen- gekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verant- woordelijkheden van cliënt en leverancier kun- nen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor cliënt nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de over- eenkomst. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal leverancier cliënt desge- vraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel. Overdracht van rechten en verplichtingen Cliënt is niet gerechtigd de rechten en/of ver- plichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen. Leverancier is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen. Toepasselijk recht en geschillen De overeenkomsten tussen leverancier en cliënt worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. Geschillen welke tussen leverancier en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen leverancier en cliënt gesloten overeen- komst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen (zie www.sgoa.org). Uitsluitend indien leverancier en/of cliënt voor de beslechting van geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, nog geen arbitrale 16.4 procedure bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering aanhangig heeft of hebben gemaakt overeenkomstig het Arbitragereglement van deze stichting, is elk der partijen gerech- tigd, doch niet verplicht, om in afwijking van het bepaalde in artikel 16.2, de zaak aanhan- gig te maken bij de Rechtbank, Sector Kanton indien de zaak betrekking heeft op een geschil dat volgens de wettelijke bevoegdheidsregels behoort tot de absolute bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton. Indien de zaak met inachtneming van de vorige volzin door één of meer der partijen ter behandeling en beslis- sing bij de Rechtbank, Sector Kanton aanhan- gig is gemaakt, is de Rechtbank Sector Kanton bevoegd de zaak te behandelen en daarover te beslissen. Alvorens een arbitrale procedure als bedoeld in artikel 16.2 aanhangig te maken, zal de meest gerede partij een procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. Een procedure van ICT- Mediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door één of meer mediators. De wederpartij verplicht zich actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van tenminste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van media- tors en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid ver- zet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft (zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu). © 2008, ICT~Office te Woerden

ICT~Office Voorwaarden Module 1 Licentie voor programmatuur

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 2.3 Toepasselijkheid De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst. De in de onderhavige module opgenomen bepaling- en zijn, naast de bepalingen van de module Algemeen, van toepassing indien leverancier programmatuur op basis van een licentie voor gebruik aan cliënt ter beschikking stelt. De bepalingen van deze module zijn onlosma- kelijk verbonden met de bepalingen van de module Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de module Algemeen en de bepalingen van de onderhavige module, prevaleren deze laatste. Gebruiksrecht Leverancier stelt aan cliënt de in de overeen- komst bepaalde computerprogramma’s en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de programmatuur’. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, strekt de verplichting tot terbeschikkingstelling door leverancier en het gebruiksrecht van cliënt zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur Het gebruiksrecht van cliënt strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de pro- grammatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische docu- mentatie worden nimmer aan cliënt ter beschik- king gesteld, ook niet indien cliënt bereid is voor de terbeschikkingstelling een financiële vergoe- ding te voldoen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is leverancier niet gehouden tot terbeschikkingstel- ling van andere dan de overeengekomen pro- grammatuur of programma- of databibliotheken, ook niet indien die nodig zijn voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande door leverancier tevens andere dan de overeenge- komen programmatuur en/of programma- of databibliotheken ter beschikking gesteld moet worden, kan leverancier verlangen dat cliënt daarvoor een separate schriftelijke overeen- komst aangaat. 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn in de prestatieverplichtingen van leverancier niet begrepen het onderhoud van de programma- tuur en/of het verlenen van ondersteuning aan de gebruikers van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande leverancier tevens zodanig onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan leverancier verlang- en dat cliënt daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. Onverminderd het bepaalde in de module Algemeen is het recht tot gebruik van de programmatuur steeds niet-exclusief, niet- overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar. Gebruiksbeperkingen Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen beperkingen in het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven. Cliënt is zich er van bewust dat schending van een overeengekomen gebruiksbeperking zowel een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst met leverancier inhoudt alsook inbreuk op de rechten van intellectuele eigen- dom van de programmatuur vormt. De overeen- gekomen gebruiksbeperkingen kunnen onder meer betrekking hebben op: – het soort of type apparatuur waarvoor de programmatuur bestemd is, en/of – het maximaal aantal verwerkingseenheden waarvoor de programmatuur bestemd is, en/of – bepaalde – al dan niet met naam of functie aangeduide – personen die binnen de organi- satie van cliënt de programmatuur mogen gebruiken, en/of – het maximaal aantal gebruikers dat – al dan niet gelijktijdig – binnen de organisatie van cliënt de programmatuur mag gebruiken, en/of – de locatie waarop de programmatuur gebruikt mag worden, en/of – bepaalde vormen en doeleinden van gebruik (bijv. zakelijk gebruik of gebruik voor privé- doeleinden), en/of – iedere andere kwantitatieve of kwalitatieve beperking. Indien partijen zijn overeengekomen dat de programmatuur uitsluitend in combinatie met bepaalde apparatuur of een bepaalde soort of 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 4.1 type apparatuur gebruikt mag worden, is cliënt gerechtigd bij eventuele storing van de desbe- treffende apparatuur de programmatuur voor de duur van de storing op andere apparatuur van hetzelfde soort en type te gebruiken. Leverancier kan verlangen dat cliënt de pro- grammatuur niet in gebruik neemt dan nadat cliënt bij leverancier, diens toeleverancier of de producent van de programmatuur één of meer codes (wachtwoorden, identiteitscodes etc.), benodigd voor het gebruik, heeft aangevraagd en verkregen. Leverancier is steeds gerech- tigd technische maatregelen te doen nemen ter bescherming van de programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen partijen is overeengekomen. Cliënt zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de programmatuur te bescher- men, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag cliënt de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal cliënt de programmatuur niet gebruiken voor de verwerking van gegevens ten behoeve van der- den, zoals ‘time-sharing’, ‘application service pro- vision’, ‘software as a service’ en ‘outsourcing’. Het is cliënt niet toegestaan de programmatuur, de dragers waarop de programmatuur is vastge- legd en de bij de terbeschikkingstelling van de programmatuur door leverancier verstrekte cer- tificaten van echtheid te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal cliënt een derde – al dan niet op afstand – toegang geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoe- ve van cliënt gebruikt. Cliënt zal desgevraagd onverwijld zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens leverancier uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door cliënt van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Cliënt zal op eerste ver- zoek van leverancier toegang tot zijn gebouwen en systemen aan leverancier verlenen. Leverancier zal alle vertrouwelijk te achten bedrijfsinformatie die leverancier in het kader van een dergelijk onderzoek van of bij cliënt verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen. Aflevering en installatie Leverancier zal de programmatuur op het overeengekomen formaat informatiedragers of, bij gebreke van duidelijke afspraken daarom- 4.2 4.3 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 trent, door leverancier te bepalen formaat infor- matiedragers aan cliënt afleveren dan wel met gebruikmaking van telecommunicatiefaciliteiten (online) aan cliënt afleveren. Leverancier bepaalt de wijze van aflevering. Uitsluitend indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen, zal leverancier de program- matuur bij cliënt installeren. Bij gebreke van uit- drukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de programmatuur installeren, inrichten, para- metriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie. De terbeschikkingstelling van gebruikersdocu- mentatie geschiedt in papieren dan wel digi- tale vorm met een door leverancier te bepalen inhoud. De leverancier beslist over de vorm en de taal waarin de gebruikersdocumentatie wordt verstrekt. Acceptatietest en acceptatie Indien partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aan- vaardt cliënt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onvermin- derd de verplichtingen van leverancier op grond van de garantieregeling van artikel 9 van deze module. Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatie- test is overeengekomen, is het bepaalde in de artikelen 5.3 tot en met 5.10 van deze modu- le van toepassing. Waar in deze module sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de programmatuur, en, ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk maat- werkprogrammatuur betreft, aan de tussen par- tijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien cliënt deze kan aan- tonen en indien deze reproduceerbaar is. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan leverancier te maken. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is cliënt niet gerechtigd de program- matuur voor productieve of operationele doelein- den te gebruiken. Cliënt zal de overeengekomen acceptatietest met voldoende gekwalificeerd per- soneel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren op de programmatuur en de testresul- taten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk

5.5 5.6 5.7 5.8 aan leverancier rapporteren. Indien een acceptatietest is overeengekomen, is cliënt verplicht onder zijn volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid te toetsen of de afgeleverde programmatuur beantwoordt aan de door leverancier schriftelijk kenbaar gemaak- te functionele of technische specificaties en, ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Tenzij schriftelijk anders overeenkomen, is de bijstand die leve- rancier verleent bij het uitvoeren van een accep- tatietest geheel voor risico van cliënt. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd: indien partijen niet een acceptatietest zijn overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel indien partijen wel een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel indien leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 5.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn her- steld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 5.8 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien cliënt daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fou- ten bevat, zal cliënt leverancier uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij leverancier gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleem- vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op gronden die niet verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve inge- bruikneming van de programmatuur redelij- kerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van leverancier om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 9, indien en voor zover toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de program- 5.9 5.10 6. 6.1 6.2 7. 7.1 matuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten en aspecten betreffende de vormgeving van gebruikersinter- faces. Indien de programmatuur in fasen en/of onder- delen wordt afgeleverd en getest, laat de niet- acceptatie van een bepaalde fase en/of onder- deel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet. Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat leverancier gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen betreffende terbeschik- kingstelling en aflevering van de programma- tuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door leverancier is overeengekomen, van zijn verplichtingen betreffende de instal- latie van de programmatuur. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van cliënt op grond van artikel 5.8 betreffende kleine gebreken en artikel 9 betreffende garantie. Duur van de overeenkomst De overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur is aangegaan voor de tus- sen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De over- eenkomst vangt aan op de dag van terbeschik- kingstelling van de programmatuur aan de cliënt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inacht- neming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode. Terstond na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal cliënt alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan leverancier retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat cliënt bij het einde van de overeenkomst de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal cliënt van zodanige vernieti- ging leverancier onverwijld schriftelijk melding maken. Leverancier is bij of na het einde van het gebruiksrecht niet gehouden cliënt bijstand te verlenen met het oog op een door cliënt gewenste dataconversie. Gebruiksrechtvergoeding Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de tussen partijen overeengekomen gebruiksrecht- vergoeding verschuldigd op de tussen partijen overeengekomen tijdstippen of, bij gebreke van een overeengekomen tijdstip: indien partijen niet zijn overeengekomen dat leverancier zorg draagt voor installatie van de programmatuur: bij aflevering van de programmatuur of, ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen, bij aflevering van de programmatuur en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn;

7.2 8. 8.1 8.2 9. 9.1 9.2 indien partijen wel zijn overeengekomen dat leverancier zorg draagt voor installatie van de programmatuur: bij voltooiing van de installatie van de programmatuur of, ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen, bij voltooiing van de installatie van de programmatuur en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is leverancier niet gehouden tot installatie en aanpassing van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande door leverancier tevens installatiewerkzaamheden of werkzaam- heden inzake aanpassing van de programmatuur verricht moeten worden, kan leverancier verlangen dat cliënt daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze prestaties worden in voorkomend geval separaat tegen de gebruikelijke tarieven van leverancier in rekening gebracht. Modificeren van de programmatuur Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is cliënt niet gerechtigd de programmatuur geheel of gedeeltelijk te modificeren zonder vooraf- gaande schriftelijke toestemming van leveran- cier. Leverancier is steeds gerechtigd toestem- ming te weigeren of aan zijn toestemming voor- waarden te verbinden, waaronder voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering van de door cliënt gewenste modificaties. Cliënt draagt het volle risico van alle door of in opdracht van cliënt door derden – al dan niet met toestemming van leverancier – aangebrach- te modificaties. Garantie Leverancier staat er niet voor in dat de aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door cliënt. Leverancier garandeert evenmin dat de programmatuur zonder onder- breking, fouten of gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbe- terd. Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin van artikel 5.3 van deze module binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Leverancier kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van 9.3 9.4 9.5 10. 10.1 11. 11.1 12 gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van cliënt of van andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uit- voeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden ontdekt. De herstelverplichting vervalt indien cliënt zon- der schriftelijke toestemming van leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. Herstel van fouten geschiedt op een door leve- rancier te bepalen locatie. Leverancier is steeds gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel pro- grammaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te bren- gen. Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. Leverancier heeft geen verplichting tot herstel van fouten die na afloop van de in artikel 9.2 van deze module bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een separate onderhoudsovereenkomst is afgesloten die een zodanige plicht tot herstel omvat. Vertrouwelijkheid Cliënt erkent dat de programmatuur een ver- trouwelijk karakter heeft en dat deze program- matuur bedrijfsgeheimen van leverancier, diens toeleveranciers en/of de producent van de pro- grammatuur bevat. Onderhoudsovereenkomst Indien cliënt niet gelijktijdig met het aangaan van een overeenkomst tot terbeschikkingstel- ling van de programmatuur een onderhouds- overeenkomst met leverancier is aangegaan, is leverancier niet gehouden op een later moment ten behoeve van die programmatuur alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan. Programmatuur van toeleveranciers Indien en voor zover leverancier programmatuur van derden aan cliënt ter beschikking stelt, zullen, mits dat door leverancier schriftelijk aan cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de (licentie-)voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestel- ling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor cliënt ter inzage bij leverancier en leverancier zal deze aan cliënt kosteloos op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen cliënt en leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort. © 2008, ICT~Office

ICT~Office Voorwaarden Module 2 Ontwikkeling van programmatuur

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 2.3 Toepasselijkheid De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst. De in

de onderhavige module opgenomen bepaling- en zijn, naast de bepalingen van de module Algemeen, van toepassing indien leverancier in opdracht van cliënt programmatuur ten behoeve van cliënt of een of meer derden ontwikkelt en de programmatuur eventueel installeert. De bepalingen van deze module zijn onlosma- kelijk verbonden met de bepalingen van de module Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de module Algemeen en de bepalingen van de onderhavige module, prevaleren deze laatste. Specificaties van de programmatuur Indien niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur door of vanwege cliënt aan leverancier ter hand zijn gesteld, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal geschieden. Partijen erkennen over en weer dat goede samenwerking en goede onderlinge communicatie cruciale factoren zijn voor het goed specificeren, ontwerpen en ontwikkelen van programmatuur. De samen- werking en onderlinge communicatie zullen zoveel mogelijk geschieden met inachtneming van de in voorkomend geval tussen partijen schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, afspraken en/of procedures. Cliënt staat steeds in voor de juistheid, volle- digheid en consistentie van de aan leverancier verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen, ook indien die gegevens, specificaties en ontwer- pen van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn steeds voor rekening en risico van cliënt. Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. Cliënt verplicht zich de hem 2.4 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 bekende onvolkomenheden in de specificaties of het ontwerp van de te ontwikkelen programma- tuur, steeds zo spoedig en volledig mogelijk aan leverancier te melden. Indien partijen een ontwikkelmethode gebruiken die zich kenmerkt door het uitgangspunt dat het ontwerpen en/of ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeen- komst te bepalen prioriteitstelling met betrek- king tot de specificaties, zal deze prioriteitstel- ling steeds in goed overleg tussen partijen tot stand worden gebracht.

Ontwikkeling van programmatuur Leverancier zal de programmatuur met zorg ont- wikkelen, één en ander met inachtneming van de specificaties of het ontwerp van de program- matuur en – in voorkomend geval – met inacht- neming van de met cliënt schriftelijk overeenge- komen projectorganisatie, methoden, technie- ken, afspraken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan leverancier verlangen dat cliënt zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp. Leverancier is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop cliënt zich geheel en onvoorwaardelijk schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp. De ontwikkelwerkzaamheden van leverancier worden steeds uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier uit- drukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat bovendien met voldoende bepaaldheid is omschreven. Indien is overeengekomen dat de ontwikkeling van de programmatuur in fasen zal plaatsvinden of indien leverancier gebruik maakt van een ont- wikkelmethode die uitgaat van een fasegewijze uitvoering, is leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat cliënt de resultaten van de daar- aan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedge- keurd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is leverancier niet gehouden bij de uitvoering van de ontwikkelwerkzaamheden tijdige en verant- woord gegeven aanwijzingen van cliënt op te

3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 5. 5.1 5.2 5.3 volgen. Leverancier is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de prestatieverplichtingen van leverancier wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen ech- ter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform de gebruikelijke tarieven van leverancier. Indien de overeenkomst tot het ontwikkelen van programmatuur is aangegaan met het oog op uitvoering door één of meer bepaalde personen, is leverancier steeds gerechtigd na overleg met cliënt deze personen op een door leverancier te bepalen termijn te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. Desgevraagd zal cliënt leverancier in de gele- genheid stellen de werkzaamheden buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden op kan- toor of locatie van cliënt te verrichten. Aflevering en installatie Leverancier zal de programmatuur op de over- eengekomen soort en formaat informatiedragers aan cliënt afleveren dan wel met gebruikmaking van telecommunicatiefaciliteiten (online) afleve- ren. Leverancier bepaalt de wijze van aflevering. Uitsluitend indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen, zal leverancier de program- matuur bij cliënt installeren. Bij gebreke van uit- drukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de programmatuur installeren, inrichten, para- metriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie. De terbeschikkingstelling van gebruikersdocu- mentatie geschiedt in papieren dan wel digitale vorm. De leverancier beslist over de vorm en de taal waarin hij gebruikersdocumentatie ver- strekt. Acceptatietest en acceptatie Indien partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aan- vaardt cliënt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van leverancier ingevolge de garantie van artikel 11 van deze module. Indien tussen partijen schriftelijk een accepta- tietest is overeengekomen is het bepaalde in de artikelen 5.3 tot en met 5.10 van deze module van toepassing. Waar in deze module sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de tussen partijen schriftelijk uit- drukkelijk overeengekomen functionele of tech- nische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Cliënt is gehouden van fou- ten onverwijld melding aan leverancier te maken. 5.4 5.5 5.6 5.7 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het cliënt niet toegestaan de pro- grammatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Cliënt zal de overeen- gekomen acceptatietest met voldoende gekwa- lificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren op de (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden, en hij zal de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan leverancier rapporteren. Indien een acceptatietest is overeengekomen, is cliënt verplicht onder zijn volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid te toetsen of de afgeleverde programmatuur beantwoordt aan de door leverancier schriftelijk kenbaar gemaak- te functionele of technische specificaties en, ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Tenzij schriftelijk anders overeenkomen, is de door of namens leverancier eventueel verleende bijstand bij het uitvoeren van een acceptatietest geheel voor rekening en risico van cliënt. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd: indien partijen niet een acceptatietest zijn overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooi- ing van de installatie, dan wel indien partijen wel een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel indien leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 5.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 5.8 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien cliënt daarvan vóór het moment van een uitdrukke- lijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fou- ten bevat, zal cliënt leverancier uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij leverancier gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. 5.8 5.9 5.10 6. 6.1 6.2 6.3 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op gronden die niet verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruik- name van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van leverancier om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 11, indien en voor zover toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten en aspecten betref- fende de vormgeving van gebruikersinterfaces. Indien de programmatuur in fasen en/of onder- delen wordt afgeleverd en getest, laat de niet- acceptatie van een bepaalde fase en/of onder- deel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet. Acceptatie van de programmatuur op één der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat leverancier gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling van de programmatuur en, indien in voorko- mend geval tevens de installatie door leveran- cier is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van cliënt op grond van artikel 5.8 betreffende kleine gebreken en artikel 11 betreffende garantie. Gebruiksrecht Leverancier stelt de in opdracht van cliënt ont- wikkelde programmatuur en de daarbij beho- rende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan cliënt ter beschikking. Slechts indien en voor zover schriftelijk is over- eengekomen, zal de broncode van de program- matuur en de bij de ontwikkeling van de pro- grammatuur gemaakte technische documentatie aan cliënt ter beschikking worden gesteld, in welk geval cliënt gerechtigd zal zijn wijzigingen in deze programmatuur aan te brengen. Indien leverancier in rechte wordt veroordeeld de bron- code en/of de technische documentatie aan cliënt ter beschikking te stellen, kan leverancier daarvoor een redelijke vergoeding verlangen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is leverancier niet gehouden tot de terbeschikking- stelling van de voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur benodigde hulpprogram- matuur en programma- of databibliotheken. Indien in afwijking van het vorenstaande door leverancier tevens hulpprogrammatuur en/of programma- of databibliotheken ter beschikking gesteld moeten worden, kan leverancier verlang- en dat cliënt daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze terbeschikkingstel- ling worden in voorkomend geval separaat tegen 6.4 6.5 7. 7.1 7.2 de gebruikelijke tarieven van leverancier in reke- ning gebracht. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn in de prestatieverplichtingen van leverancier niet begrepen het onderhoud van de programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning aan de gebruikers van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande door leverancier tevens onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan leverancier verlangen dat cliënt daarvoor een separate schriftelijke over- eenkomst aangaat. Deze werkzaamheden en diensten worden in voorkomend geval separaat tegen de gebruikelijke tarieven van leverancier in rekening gebracht. Onverminderd het bepaalde in de module Algemeen, is het recht tot gebruik van de pro- grammatuur steeds niet-exclusief, niet-over- draagbaar en niet-sublicentieerbaar. Gebruiksbeperkingen Indien uit de inhoud van de schriftelijke over- eenkomst uitdrukkelijk blijkt dat alle ontwerp- en ontwikkelkosten volledig en uitsluitend door cliënt worden gedragen, gelden er ten aanzien van de in opdracht van cliënt ontwikkelde pro- grammatuur geen beperkingen in het recht tot gebruik, onverminderd hetgeen elders in de algemene voorwaarden is bepaald, waaronder het bepaalde in artikel 7.6 van de onderhavige module. Indien tussen partijen gebruiksbeperkingen zijn overeengekomen, zal cliënt de overeengekomen beperkingen in het recht tot gebruik van de pro- grammatuur steeds stipt naleven. Cliënt is zich er van bewust dat schending van overeengeko- men gebruiksbeperking zowel een toerekenbaar tekortschieten in de uitvoering van de overeen- komst met leverancier inhoudt alsmede inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom op de programmatuur vormt. De overeengekomen gebruiksbeperkingen kunnen onder meer betrekking hebben op: – het soort of type apparatuur waarvoor de programmatuur bestemd is, en/of – het maximaal aantal verwerkingseenheden waarvoor de programmatuur bestemd is, en/of – bepaalde – al dan niet met naam of functie aangeduide – personen die binnen de organi- satie van cliënt de programmatuur mogen gebruiken, en/of – het maximaal aantal gebruikers dat – al dan niet gelijktijdig – binnen de organisatie van cliënt de programmatuur mag gebruiken, en/of – de locatie waarop de programmatuur gebruikt mag worden, en/of – bepaalde vormen en doeleinden van gebruik (bijv. zakelijk gebruik of gebruik voor privé- doeleinden), en/of – iedere andere kwantitatieve of kwalitatieve beperking. 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 8. 8.1 Indien partijen zijn overeengekomen dat de programmatuur uitsluitend in combinatie met bepaalde apparatuur of een bepaalde soort of type apparatuur gebruikt mag worden, is cliënt gerechtigd bij eventuele storing van de desbe- treffende apparatuur de programmatuur voor de duur van de storing op andere apparatuur van hetzelfde soort en type te gebruiken. Leverancier kan verlangen dat cliënt de pro- grammatuur niet in gebruik neemt dan nadat cliënt bij leverancier, diens toeleverancier of de producent van de programmatuur één of meer codes (wachtwoorden, identiteitscodes etc.), benodigd voor het gebruik, heeft aangevraagd en verkregen. Cliënt zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de programmatuur te bescher- men tegen onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik, doen omzeilen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag cliënt de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken. Tenzij schriftelijk anders overeen- gekomen, zal cliënt de programmatuur niet gebruiken voor de verwerking van gegevens ten behoeve van derden, zoals ‘time-sharing’, ‘appli- cation service provision’, ‘software as a service’ en ‘outsourcing’. Het is cliënt niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd, te ver- kopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal cliënt een derde – al dan niet op afstand – toegang geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de programma- tuur uitsluitend ten behoeve van cliënt gebruikt. Cliënt zal desgevraagd onverwijld zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens leverancier uit te voeren onderzoek inzake het naleven door cliënt van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Cliënt zal op eerste ver- zoek van leverancier toegang tot zijn gebou- wen en systemen aan leverancier verlenen. Leverancier zal alle vertrouwelijk te achten bedrijfsinformatie die hij in het kader van een dergelijk onderzoek van of bij cliënt verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen. Duur van de overeenkomst De in opdracht van cliënt ontwikkelde program- matuur wordt aan cliënt ter beschikking gesteld voor de tussen partijen overeengekomen duur. Bij gebreke van een tussen partijen overeenge- komen duur is de duur van het gebruiksrecht niet in tijd beperkt en kan leverancier de over- eenkomst niet door opzegging beëindigen, mits 8.2 9. 9.1 9.2 9.3 10. 10.1 10.2 11. 11.1 cliënt al zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens leverancier stipt nakomt. In voorkomend geval zal cliënt terstond na het einde van het gebruiksrecht van de program- matuur alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan leverancier retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat cliënt bij het einde van de overeenkomst de betref- fende exemplaren zal vernietigen, zal cliënt van zodanige vernietiging leverancier onverwijld schriftelijk melding maken. Leverancier is bij of na het einde van het gebruiksrecht niet gehou- den cliënt bijstand te verlenen met het oog op een door cliënt gewenste dataconversie. Vergoeding voor ontwikkelwerkzaamheden Bij gebreke van een overeengekomen facture- ringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de ontwikkeling van programmatuur telkens per kalendermaand achteraf verschul- digd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in de prijs voor de ontwikkelwerkzaamheden tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van de programmatuur begrepen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in de vergoeding voor de ontwikkeling van de pro- grammatuur niet begrepen een vergoeding voor de door cliënt benodigde hulpprogrammatuur en programma- en databibliotheken, eventuele installatiediensten en eventuele aanpassing en/ of onderhoud van de programmatuur. Evenmin is in de gebruiksrechtvergoeding begrepen het ver- lenen van ondersteuning aan de gebruikers van de programmatuur. Deze werkzaamheden en diensten worden in voorkomend geval separaat tegen de gebruikelijke tarieven van leverancier in rekening gebracht. Modificeren van de programmatuur Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is het cliënt niet toegestaan de programmatuur geheel of gedeeltelijk te modificeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier. Leverancier is steeds gerechtigd toe- stemming te weigeren of aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder voorwaar- den betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoe- ring van de door cliënt gewenste modificaties. Cliënt draagt het volledige risico van de door of in opdracht van cliënt door derden – al dan niet met toestemming van leverancier – aangebrach- te modificaties. Garantie Leverancier staat er niet voor in dat de in opdracht van cliënt ontwikkelde programma- tuur geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door cliënt. Leverancier garandeert evenmin dat de programmatuur zonder onder-

11.2 11.3 11.4 11.5 12. 12.1 breking, fouten of overige gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd. Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin van artikel 5.3 van deze module binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Leverancier kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van cliënt of van andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uit- voeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden ontdekt. De herstelverplichting vervalt indien cliënt zon- der schriftelijke toestemming van leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. Herstel van fouten zal geschieden op een door leverancier te bepalen locatie. Leverancier is steeds gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. Leverancier heeft geen verplichting tot herstel van fouten die na afloop van de in artikel 11.2 van deze module bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een separate onderhoudsovereenkomst is afgesloten die een zodanige plicht tot herstel omvat. Vertrouwelijkheid Cliënt erkent dat de programmatuur een ver- trouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsge- heimen van leverancier, diens toeleveranciers of de producent van de programmatuur bevat. © 2008, ICT~Office

ICT~Office Voorwaarden Module 3 Onderhoud van programmatuur

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 Toepasselijkheid De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst. De in de onderhavige module opgenomen bepaling- en zijn, naast de bepalingen van de module Algemeen, van toepassing indien leverancier diensten verricht op het gebied van onderhoud van programmatuur. De bepalingen van deze module zijn onlosma- kelijk verbonden met de bepalingen van de module Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de module Algemeen en de bepalingen van de onderhavige module, prevaleren deze laatste. Dienstverlening Leverancier verricht het onderhoud van de in de overeenkomst tussen partijen bepaalde pro- grammatuur. De onderhoudsverplichting omvat het herstel van fouten in de programmatuur overeenkomstig artikel 3 van deze module en – uitsluitend indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen – het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuur over- eenkomstig artikel 4 van deze module. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie. Indien de dienstverlening van leverancier op grond van de overeenkomst tevens ondersteu- ning aan gebruikers van de programmatuur omvat, zal leverancier telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde program- matuur. Leverancier kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Leverancier zal deugdelijk onderbouwde verzoe- ken om ondersteuning binnen een redelijke ter- mijn in behandeling nemen volgens de bij hem gebruikelijke procedures. Leverancier staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Tenzij schrif- telijk anders overeengekomen, wordt ondersteu- ning uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van leverancier. Indien de dienstverlening van leverancier op grond van de overeenkomst tevens het verle- nen van zogeheten ‘standby-diensten’ omvat, 2.5 3. 3.1 3.2 zal leverancier één of meer personeelsleden beschikbaar houden tijdens de in de overeen- komst genoemde dagen en tijden. In dat geval is cliënt gerechtigd bij spoedeisendheid de ondersteuning van de beschikbaar gehouden personeelsleden in te roepen indien er sprake is van een ernstige storing in het functioneren van de programmatuur. Leverancier staat er niet voor in dat in dat geval alle storingen tijdig zul- len worden verholpen. Het onderhoud en de eventueel andere over- eengekomen diensten worden uitgevoerd met ingang van de dag waarop de overeenkomst is aangegaan. Uitvoering dienstverlening Leverancier zal zich inspannen de dienstver- lening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle dien- sten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst leveran- cier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat bovendien met vol- doende bepaaldheid is omschreven. Cliënt zal geconstateerde fouten in de program- matuur gedetailleerd melden. Na ontvangst van de melding zal leverancier zich overeen- komstig zijn gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door leverancier te bepalen wijze en termijn aan cliënt ter beschikking worden gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de pro- grammatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van de programmatuur installeren, inrichten, parame- triseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Leverancier staat er niet voor in dat de program- matuur zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat alle fouten of gebreken worden verbeterd. 3.3 3.4 3.5 3.6 Indien leverancier het onderhoud online ver- richt, zal cliënt zijnerzijds tijdig zorg dragen voor een deugdelijke infrastructuur en telecommu- nicatiefaciliteiten. Leverancier is gerechtigd het onderhoud op te schorten of te beperken indien de infrastructuur en telecommunicatiefaciliteiten van cliënt niet voldoen aan de door leverancier gestelde eisen. Cliënt zal alle door leverancier verlangde mede- werking verlenen voor het onderhoud, daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de programmatuur door cliënt indien dit naar het oordeel van leverancier noodzakelijk is. Bij gebreke van de verlangde medewerking kan leverancier het onderhoud opschorten of beperken. Indien leverancier dienstverlening verricht op basis van door cliënt aan te leveren gegevens, zullen deze gegevens overeenkomstig de door leverancier te stellen voorwaarden door cliënt worden geprepareerd en voor rekening en risico van cliënt worden aangeleverd. Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan leveran- cier ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, pro- grammatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan leverancier verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van leverancier. Indien het onderhoud betrekking heeft op pro- grammatuur die niet door leverancier zelf aan cliënt is geleverd, zal cliënt, indien leverancier dit voor het onderhoud nuttig, nodig of wense- lijk acht, de broncode en de technische (ont- wikkel-)documentatie van de programmatuur (waaronder begrepen datamodellen, ontwerpen, change-logs e.d.) ter beschikking stellen. Cliënt staat er voor in dat hij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling en dat geen rechten van derden zich daartegen verzetten. Cliënt verleent leverancier het recht om de programmatuur, inclusief de broncode en technische (ontwikkel-) documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van het overeen- gekomen onderhoud. Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake van de terbeschikkingstelling en het gebruik dat leverancier in het kader van het onderhoud van het ter beschikking gestelde maakt. Het onderhoud door leverancier laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van cliënt voor het beheer van de programmatuur, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de programmatuur en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de programma- tuur worden ingezet. Cliënt is tevens verant- woordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot cliënt staan. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daarom- trent zal cliënt zelf (hulp)programmatuur instal- leren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 6. 6.1 programmatuur en gebruiksomgeving aanpas- sen en de door cliënt gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Nieuwe versies van de programmatuur Het onderhoud omvat de terbeschikkingstel- ling van nieuwe versies van de programmatuur uitsluitend indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien het onderhoud de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur omvat, dan vindt die terbeschik- kingstelling plaats ter discretie van leverancier. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is leverancier niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie. Leverancier kan verlangen dat voor de terbe- schikkingstelling van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies cliënt een nieuwe schriftelijke overeenkomst met leverancier aan- gaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald. Leverancier kan uit een vorige versie van de programma- tuur functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. Leverancier is niet gehouden specifiek voor cliënt bepaalde eigenschappen of functiona- liteiten van de programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen. Leverancier kan van cliënt verlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, programmatuur e.d.) aanpast indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de pro- grammatuur. Service Level Agreement Eventuele afspraken betreffende een serviceni- veau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengeko- men. Cliënt zal leverancier steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschik- baarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buitenbeschou- winglating van vooraf aangekondigde buitenge- bruikstelling wegens onderhoud alsmede met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van leverancier zijn gelegen en met inachtneming van de dienstverlening als geheel gedurende de duur van de overeenkomst. Behoudens tegen- bewijs zal de door leverancier gemeten beschik- baarheid als volledig bewijs gelden. Duur De overeenkomst wordt aangegaan voor de tus- sen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend

7. 7.1 7.2 8. 8.1 8.2 voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of leverancier de overeen- komst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode. Betaling Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengeko- men factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van program- matuur en de eventueel andere in de overeen- komst vastgelegde diensten telkens vooraf per kalendermaand verschuldigd. Bedragen ter zake het onderhoud van de pro- grammatuur en de eventueel andere in de over- eenkomst vastgelegde diensten zijn verschuldigd vanaf aanvang van de overeenkomst. De ver- goeding voor onderhoud en de eventueel andere in de overeenkomst vastgelegde diensten is ver- schuldigd ongeacht of cliënt de programmatuur in gebruik heeft (genomen) of gebruik maakt van de mogelijkheid tot onderhoud. Uitsluitingen Het onderhoud aan de programmatuur omvat niet het herstel van fouten, gebreken of onvol- komenheden die het gevolg zijn van of verband houden met: a) gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de programmatuur, waaronder mede wordt verstaan fouten in de invoer van gege- vens of in de gegevens zelf; b) wijziging van de programmatuur anders dan door of namens leverancier; c) het gebruik van de programmatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden of in strijd met de instructies in de gebruiksdocu- mentatie; d) wijzigingen in of fouten, gebreken of onvolko- menheden in apparatuur of andere program- matuur dan die onder het onderhoud van leverancier valt; e) het nalaten van cliënt om de programmatuur tijdig te laten onderhouden; f) het gebruik van een oude versie van de pro- grammatuur die niet meer door leverancier wordt onderhouden; g) herstel van verminkte of verloren gegane gegevens; h) andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken. Indien leverancier onderhoud verricht of andere werkzaamheden uitvoert in verband het bepaal- de in artikel 8.1 kan leverancier de kosten van dat onderhoud of die werkzaamheden volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen, hetgeen het overigens door cliënt verschuldigde wegens onderhoud onverlet laat. © 2008, ICT~Office

ICT~Office Voorwaarden Module 4 Application service provision, software as a service en computerservice

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 Toepasselijkheid De ICT~Office voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst. De in de onderhavige module opgenomen bepalingen zijn, naast de bepalingen van de module Algemeen, van toepassing indien leverancier diensten verricht op het gebied of onder de naam van Application Service Provision (ASP), Software as a Service (SaaS) en/of Computerservice. De bepalingen van deze module zijn onlos- makelijk verbonden met de bepalingen van de module Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de module Algemeen en de bepalingen van de onderhavige module, prevaleren deze laatste. Voor de toepassing van deze module wordt onder Application Service Provision en Software as a Service verstaan: het door leverancier ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan cliënt via internet of een ander netwerk, zonder dat aan cliënt een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt. Voor de toepassing van deze module wordt onder Computerservice verstaan: de automatische verwerking van gegevens met behulp van door leverancier beheerde programmatuur en apparatuur. Dienstverlening Leverancier zal aan cliënt de in de overeenkomst tussen partijen bepaalde dienst op het gebied van Application Service Provision, Software as a Service en/of Computerservice verlenen alsmede de overige tussen partijen overeengekomen diensten verrichten. Indien de overeenkomst dat mede omvat zal leverancier de in de overeenkomst aangeduide programmatuur op de door leverancier aangegeven infrastructuur installeren. Leverancier is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur van cliënt of die van derden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is cliënt verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instelwwlingen, het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Cliënt is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan 2.3 2.4 2.5 2.6 en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot cliënt staan. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)programma- tuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksom- geving aanpassen en de door cliënt gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie. Indien de dienstverlening aan cliënt op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning aan gebruikers omvat, zal leverancier telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde programmatuur en over het gebruik dat van de dienst wordt gemaakt. Leverancier kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Leverancier zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen. Leverancier kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt ondersteuning uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van leverancier. Indien de dienstverlening aan cliënt op grond van de overeenkomst tevens het maken van backups van gegevens van cliënt omvat, zal leverancier met inachtneming van de tussen partijen schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per week, een volledige backup maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van cliënt. Leverancier zal de backup bewaren gedurende een tussen partijen overeen te komen termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij leverancier gebruikelijke termijnen. Leverancier zal de backup zorgvuldig behandelen en bewaren als een goed huisvader. Slechts indien schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen is leverancier gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Uitvoering dienstverlening Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Leverancier verricht de dienstverlening slechts in opdracht van cliënt. Indien leverancier op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van cliënt, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan cliënt in rekening worden gebracht. Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij cliënt geldende procedures tot gevolg hebben, zal leverancier cliënt hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van cliënt. In dat geval kan cliënt de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt. Leverancier kan de uitvoering van de dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. Leverancier is niet gehouden specifiek voor cliënt bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen. Leverancier kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na kennisgeving aan cliënt. Indien leverancier dienstverlening verricht op basis van door cliënt aan te leveren gegevens, zullen deze gegevens overeenkomstig de door leverancier te stellen voorwaarden door cliënt worden geprepareerd en aangeleverd. Cliënt zal de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar leverancier de dienstverlening uit- voert. Transport en transmissie, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en risico van cliënt, ook indien deze door leverancier worden uitgevoerd of verzorgd. Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan leverancier ter uitvoering van 3.7 3.8 4. 4.1 5. 5.1 6. 6.1 7. 7.1 de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan leverancier verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van leverancier. Alle door leverancier bij de dienstverlening gebruikte apparatuur, programmatuur en zaken blijven eigendom of intellectuele eigendom van leverancier of diens toeleveranciers, ook indien cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikke- len of aanschaffen ervan door leverancier. Leverancier is nimmer gehouden cliënt een fysieke drager met de in het kader van Application Service Provision en/of Software as a Service aan cliënt ter beschikking te stellen en te houden programmatuur, en de in het kader van Computerservice door leverancier te gebruiken programmatuur, te verstrekken. Service Level Agreement Eventuele afspraken betreffende een serviceni- veau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Cliënt zal leverancier steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaar- heid gemeten met buitenbeschouwinglating van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud alsmede met omstandighe- den die buiten de invloedssfeer van leverancier zijn gelegen en met inachtneming van de dienst als geheel gedurende de duur van de overeen- komst. Behoudens tegenbewijs zal de door leve- rancier gemeten beschikbaarheid en serviceni- veau als volledig bewijs gelden. Duur De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst schriftelijk opzegt met inacht- neming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode. Betaling Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door leverancier verleende dienstverlening telkens per kalendermaand vooraf verschuldigd. Garantie Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader van Application Service Provision en/of Software as a Service aan cliënt ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden 7.2 7.3 programmatuur, en de in het kader van Computerservice door leverancier gebruikte programmatuur foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren. Leverancier zal zich er voor inspannen gebreken in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het program- matuur betreft die door leverancier zelf is ont- wikkeld en de desbetreffende gebreken gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leveran- cier zijn gemeld. Leverancier kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Leverancier staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door leverancier is ontwikkeld, zul- len worden verholpen. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwe- gen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Indien de pro- grammatuur in opdracht van cliënt is ontwikkeld, kan leverancier volgens zijn gebruikelijke tarie- ven de kosten van herstel aan cliënt in rekening brengen. Leverancier is niet verantwoordelijk voor contro- le van de juistheid en volledigheid van de resul- taten van de dienstverlening en de met gebruik- making van de dienst gegenereerde gegevens. Cliënt zal de resultaten van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de dienst gegene- reerde gegevens zelf regelmatig controleren. Indien en voor zover nodig of wenselijk zal leverancier indien gebreken in de resultaten van de Computerservice een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatie- dragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor leverancier op grond van de over- eenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, de Computerservice herhalen teneinde deze onvolkomenheden te herstellen, mits cliënt de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na verkrijging van de resultaten van de Computerservice, schriftelijk en gedetailleerd aan leverancier kenbaar maakt. Slechts indien gebreken in de Computerservice aan leverancier toerekenbaar zijn, wordt de herhaling gratis uitgevoerd. Indien gebreken niet zijn toe te rekenen aan leverancier en/of de gebreken het gevolg zijn van fouten of onvolko- menheden van cliënt, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige gegevens en/of informa- tie, zal leverancier de kosten van een eventuele herhaling volgens zijn gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening brengen. Indien herstel van aan leverancier toerekenbare gebreken naar het oordeel van leverancier technisch of redelijker- wijs niet mogelijk is, zal leverancier de voor de betreffende Computerservice door cliënt ver- schuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens cliënt aansprakelijk te zijn. Aan cliënt komen geen andere rechten wegens gebreken in de Computerservice toe dan die 7.4 7.5 8. 8.1 8.2 8.3 welke in deze garantieregeling zijn beschreven. Dit artikellid is uitdrukkelijk niet van toepassing op Application Service Provision en Software as a Service. Cliënt zal op basis van de door leverancier verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maat- regelen treffen. Leverancier verklaart zich bereid om op verzoek van cliënt naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere maatregelen door cliënt tegen door leverancier te stellen(financiële) voorwaarden. Leverancier is nimmer verantwoordelijk voor herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader van Application Service Provision en/of Service as a Service aan cliënt ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden program- matuur, en de in het kader van Computerservice door leverancier gebruikte programmatuur, tijdig worden aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving. Verwerking persoonsgegevens Cliënt garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door cliënt worden ingevoerd in de in het kader van Application Service Provision en/of Software as a Service aan cliënt ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden programmatuur, en de in het kader van Computerservice door leverancier gebruikte programmatuur. Onverminderd het bepaalde in de module Algemeen ligt de volledige verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de dienst door cliënt worden verwerkt bij cliënt. Cliënt staat er jegens leverancier voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Cliënt vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. Cliënt heeft op grond van de wetgeving betref- fende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming PWet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoons- gegevens van betrokkenen. De verantwoorde- lijkheid voor de nakoming van deze verplichtin- gen rust volledig en uitsluitend bij cliënt. Partijen houden het er voor dat leverancier ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is. Cliënt zal, zoveel als

technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door cliënt na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van leverancier begrepen en komen volledig voor rekening van cliënt. © 2008, ICT~Office